Mirtazapin och biverkningar

Vanliga biverkningar:
yrsel, dimsyn, sedering, sömnighet, sjukdomskänsla/trötthet, ökad aptit och efterföljande viktökning, muntorrhet, förstoppning, ökad libido och sexuell funktion, och levande, bisarra, klarsynta drömmar eller mardrömmar. 

Ovanligare biverkningar:
agitation/rastlöshet, irritabilitet, aggressivitet, apati och/eller anhedoni (dvs oförmåga att uppleva njutbara känslor), överdriven vekhet eller lugn, svårigheter att svälja, ytlig andning, minskad kroppstemperatur, mios, nattliga utsläpp, spontan orgasm, förlust av balans och restless legs. 

Mirtazapin har också ibland rapporterats orsaka milda hallucinogena effekter hos vissa patienter, inklusive mentala bilder, hörsel-och synhallucinationer. De flesta av dessa biverkningar är vanligtvis milda och blir mindre framträdande med tiden. Mycket sällsynta:
Potentiellt allvarliga biverkningar kan innefatta allergisk reaktion, ödem, svimning, kramper, benmärgssuppression, myelodysplasi och agranulocytos (förekommer hos 1/1000 patienter).
 
Mirtazapin har en lägre risk att orsaka många av de biverkningar som uppstått med andra antidepressiva medel, såsom minskad aptit, sömnlöshet, illamående och kräkningar, diarré, urinretention, ökad kroppstemperatur, ökad svettning/svettning, mydriasis och sexuell dysfunktion (som består av förlust av libido eller förmågan att få orgasm). 

I allmänhet kan vissa antidepressiva medel har kapacitet att förvärra vissa patienters depression eller ångest eller orsaka självmordstankar, speciellt i början av behandlingen. Det har bevisats att mirtazapin antidepressiva verkan sätts in snabbare jämfört med SSRI.

Att sluta med mirtazapin

Inga antidepressiva läkemedel godkända för försäljning i Sverige är beroendeframkallande. Trots att mirtazapin inte orsakar beroende har klinisk-praktiska erfarenheter visat att abrupt utsättande efter långvarig behandling ibland kan ge utsättningssymtom. Några av de mest rapporterade förekommande utsättningssymtomen är illamående, ångest och agitation. Därför rekommenderas alltid att man sakta ska trappa ner sin mirtazapindos istället för att sluta tvärt.