Vad är mirtazapin?

Mirtazapin är ett ett tetracykliskt antidepressivt medel (TeCA) som främst används vid behandling av depression. Det är ett av de få antidepressiva som verkar på både noradrenalin- och serotonin-nivåerna i hjärnan (NaSSAs).


Hur mirtazapin fungerar

Enligt omfattande forskning finns det vid depression en obalans i kommunikationen mellan vissa typer av nervceller. Nervcellerna i hjärnan använder sig av kemiska ämnen, s k signalsubstanser, för att överföra elektriska impulser mellan varandra. Signalsubstansen släpps ut när en elektrisk impuls når nervcellen, den signalsubstansen påverkar i sin tur andra nervceller. Efter att ha fullgjort sin uppgift tas signalsubstansen bort vilket bland annat sker genom att den tas tillbaka, med hjälp av återupptagningsmekanism, in i den första nervcellen för att senare återanvändas.

Antidepressiva läkemedel påverkar hjärnan genom att förlänga eller mera effektivt utnyttja funktionen hos signalsubstanserna serotonin och noradrenalin i kommunikationen mellan nervcellerna. Att hämma återupptaget är den vanligaste funktionen hos antidepressiva, dvs att blockera återupptaget av signalsubstansen efter fullgjord funktion. Mer signalsubstans kommer då att finnas kvar i mellanrummen mellan nervcellerna. De antidepressiva som används mest är de selektiva serotonin-återupptagshämmarna – SSRI-medlen. 

Men det finns även andra sätt att förbättra obalansen. Man kan t ex påverka utflödet av 
signalsubstanser från nervcellerna. Mirtazapin är en substans som huvudsakligen verkar genom att lätta på en mekanism som hämmar utflödet av signalsubstanser både hos de nervceller som kommunicerar med serotonin och med noradrenalin. Resultatet blir en bättre signalöverföring.